yoksulluk azalacak, gelir daha eşit dağılacak - özel

18.06.2013 11:15
- Temel hedefleri arasında yoksulluğun azaltılması yer alan Onuncu Kalkınma Planfna göre, gUnlük geliri 4,3 doların altında kalan nUfusun oranı 2013 sonu itibarıyla yUzde 2,3, 2018'de ise yUzde 1'in altına dUşUrülecek Plan döneminde mutlak yoksulluğun ihmal edilebilir seviyelere indirilmesi ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi göreli yoksulluğa odaklanılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda göreli yoksulluk oranı, 2013 sonunda yüzde 22'ye, 2018'de ise yüzde 19'a gerileyecek Sosyal hizmet ve yardım alanında ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak yaklaşan arz odaklı ve istihdam bağlantılı bir sistem kurulacak Onuncu Kalkınma Planfnda yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişimlerinin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçlar arasında yer alıyor. Plana göre, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve yoksullukla mücadele alanında önemli ilerlemeler kaydedildi.

Bu kapsamda, günlük geliri 4,3 doların altında kalan nüfusun oranı 2006 yılındaki yüzde 3,3 seviyesinden 2011 yılında yüzde 2,8'e düştü. Bu yıl sonu itibarıyla yüzde 2,3, 2018'de ise yüzde 1'in altına indirilmesi hedefleniyor.

Gelir dağılımında sağlanan iyileşme sonucunda, milli gelirin dağılımının eşit olup olmadığını ölçmeye yarayan Gini katsayısı 2006 yılındaki 0,40 seviyesindeyken, 2011 yılında 0,38'e geriledi. Gini katsayısının bu yıl sonunda 0,37, 2018'de de yüzde 0,36'ya gerilemesi öngörülüyor.

0 ile 1 arasında değer alan Gini katsayısının sıfıra yaklaşması gelir dağılımındaki eşitsizliğin azaldığı anlamına geliyor. 2006 yılında en zengin yüzde 20'lik grubun yıllık kullanılabilir gelirden aldığı pay, en yoksul yüzde 20'lik grubun aldığı payın yaklaşık 8,1 katı iken, 2011 yılında bu pay 7 kat seviyesine düştü.

Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde bu uçurum daha da daraltılacak. Yoksul kesimin sosyal transferlerden daha etkin yararlandırılması ve yoksulluk riski görece daha yüksek kırsal nüfusa odaklanılması ihtiyacının devam ettiğine işaret edilen planda, sosyal hizmet ve yardımlar alanında hizmet standartlarının oluşturulması, nitelikli personel istihdamı ve denetimin geliştirilmesi, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik kurum bakımı dışında alternatif modeller geliştirilmesi yanında fiziki çevre şartlarının engellilere uygun hale getirilmesi, engellilerin eğitime ve işgücü piyasasına katılımının artırılması ve bakım hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi, artan yaşlı nüfusa yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması ihtiyacının önemini koruduğu vurgulandı.

-Arz odaklı, istihdam bağlantılı sistem kurulacak Plana göre, sosyal hizmet ve yardım alanında ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak yaklaşan arz odaklı ve istihdam bağlantılı bir sistem kurulacak. Plan döneminde Türkiye'de mutlak yoksulluğun ihmal edilebilir seviyelere indirilmesi ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi göreli yoksulluğa odaklanılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2006'da yüzde 25, 2011'de yüzde 22,6 olan göreli yoksulluk oranı, 2013 sonunda yüzde 22'ye, 2018'de ise yüzde 19'a düşürülecek. Vergi ve sosyal transferlerin gelir dağılımı eşitsizliğini ve yoksulluğu azaltıcı etkisi artırılacak.

Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek. Yoksullukla mücadelede sivil toplumun katılımı artırılacak ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecek.

Sosyal hizmet ve yardımlar alanında bütüncül hizmet sunulmasını sağlamaya yönelik Aile Sosyal Destek Program (ASDEP) modeli uygulanacak. Sosyal yardım-istihdam bağlantısı güçlendirilerek yoksul kesimin istihdam edilebilirliğinin artırılması ve üretken duruma geçirilmesine yönelik programlara devam edilecek.

Sosyal hizmet ve yardım alanında nitelikli personel eksikliği giderilecek, aile yanında bakımı destekleyen modeller geliştirilecek, kurum bakımı hizmetlerinin standart ve niteliği iyileştirilecek. Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik öncelikle aile yanında bakım olmak üzere koruyucu aile ve evlat edinme gibi alternatif modeller yaygınlaştırılacak.

Engellilere yönelik eğitim, istihdam ve bakım hizmetlerinin etkinliği ve denetimi artırılacak, bu kapsamda kaynaklar daha verimli kullanılacak ve fiziksel çevre şartları engellilere uygun hale getirilecek. Yaşlıların kendi çevrelerinden uzaklaşmadan evlerinde bakımını sağlamaya yönelik hizmetler çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacak ve yaşlılara yönelik kurumsal bakım hizmetlerinin sayı ve niteliği artırılacak.

YORUMLAR