Ziraat bankası örnek sorular 2012

Ziraat Bankası Banko Görevlisi Örnek SORU CEVAP

 “UNESCO, 2012 yılını Uluslararası …… Yılı olarak ilan etmiştir.” İfadesinin doğru olması için boşluğun yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Itrî
B) Mevlana
C) Piri Reis
D) Evliya Çelebi
E) Hacı Bektaşi Veli
Doğru cevap: A
SORU 2
Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdakilerden hangisine yönelik bir hüküm içermez?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Anadolu topraklarının işgal edilmesi
C) Osmanlı Devleti’nin savunmasız bırakılması
D) Osmanlı Devleti’nin egemenlik alanının daralması
E) İstanbul’un güvenliğinin tehlikeye girmesi
Doğru cevap: A
SORU 3
I. Temsil Heyeti Başkanlığı
II. Başkomutanlık
III. Erzurum milletvekilliği
IV. 9. Ordu Müfettişliği
V. Cumhurbaşkanlığı
Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı döneminde ve sonrasında yapmış olduğu görevler, aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?
A) I-III-V-IV-II
B) II-I-III-V-IV
C) III-II-IV-I-V
D) IV-I-III-II-V
E) V-IV-I-III-II
Doğru cevap: D
SORU 4
Kurtuluş Savaşı biter bitmez Atatürk, ülkesinin bağımsızlığından ve onurundan ödün vermeden eşitliğe dayalı bir barış sistemi arzu etmiştir. Bu nedenle O, “Yurtta barış, dünyada barış” ideali ile hareket etmiş ve Türkiye’yi bazı uluslararası paktlara dâhil etmiştir.
Atatürk’ün bu tutumuna dayanarak Türkiye’nin 1923-1938 yılları arasında katıldığı
I. Kellogg-Briand
II. Akdeniz
III. Balkan
IV . Bağdat
Paktlarından hangileri, aşağıdaki seçeneklerde birlikte doğru olarak verilmiştir?
A) I ve IV
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
Doğru cevap: C
SORU 5
Mustafa Kemal Atatürk, çok partili hayata geçmek, dürüst ve etkili bir muhalefet ile meclis çalışmalarını hızlandırmak, farklı görüşleri mecliste temsil yetkisi vermek, demokrasinin tüm kurumları ile işlemesini sağlamak amacıyla Paris Büyükelçiliğinde bulunan Fethi Okyar’a bir parti kurdurmuştur.
Söz konusu siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Cumhuriyet Halk Fırkası
E) Demokrat Parti
Doğru cevap: C
SORU 6
Balkan Savaşları sonunda, Bulgaristan ve Yunanistan’da kalan Türk azınlıkların sahip olacakları
hakları belirleyen antlaşmalar, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Bükreş ve Atina Antlaşmaları
B) Londra ve Edirne Antlaşmaları
C) İstanbul ve Atina Antlaşmaları
D) Belgrat ve Bükreş Antlaşmaları
E) Edirne ve İstanbul Antlaşmaları
Doğru cevap: C
SORU 7
Mustafa Kemal’de, Türk milletini bir araya getirip mücadele etme ve devlet yapısını yenileme
düşüncesini gerçekleştirme azminin gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
A) Balkan Savaşları
B) II. Meşrutiyetin ilanı
C) 31 Mart Vak’ası
D) l. Dünya Savaşı
E) Trablusgarp Savaşı
Doğru cevap: B
SORU 8
Aşağıdakilerden hangisi, l. Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmaların ortak özelliklerinden biri
değildir?
A) Bazı devletlerin sınırlarını değiştirmeleri
B) Yeni devletlerin kurulmasını sağlamaları
C) Ekonomik yükümlülükler içermeleri
D) Yeni siyasal rejimler öngörmeleri
E) Askeri sınırlamalar getirmeleri
Doğru cevap: D
SORU 9
l. Dünya Savaşı sonunda, aşağıdaki devletlerin hangisinde rejim değişikliği olmuştur?
A) Almanya
B) İngiltere
C) Fransa
D) Japonya
E) İsveç
Doğru Cevap: A
SORU 10
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, Osmanlı hükümetinin süregelen işgaller karşısında yetersiz
kalması Türk milletinin tepkilerine yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, bu tepkilerden biridir?
A) Takrir-i Sükun Kanunu’nun kabul edilmesi
B) Kuva-i Milliye’nin oluşması
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabul edilmesi
D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
E) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin uygulanması
Doğru cevap: B
SORU 11
Okuyucuya namuslu söz söylemek, doğruyu anlatmak gerekir. Sanat, insanların kafalarını ve yüreklerini etki-leyecek güce sahiptir. Bir insanın sanatçı tanımına uyması için bu gücü insanların ruhunda güzeli yarat-maya ve insanlığın iyiliğine yöneltmesi gerektiğine ina-nıyorum.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme-miştir?
A) Sanatçının okuyuculara karşı iyimser bir tavır ser-gilemesine
B) Sanatçının eserleriyle insanların ruhunda iyiliği ve güzelliği yaratmasına
C) Sanatçının hayatın doğrularını yansıtmasına
D) Sanatçının insanları etkileme gücünü olumlu yönde kullanması gerektiğine
E) Sanatın insanları etkileme gücüne
Çözüm:11
Parçada “— insanların ruhunda güzeli yaratmaya —“ ifadesinde B seçeneğine,
“— namuslu söz söylemek doğruyu anlatmak gerekir.” ifadesinde C seçeneğine, “— insanlığın iyiliğine yöneltmesi —“ ifadesinde D se-çeneğine ve “Sanat, insanların kafalarını ve yüreklerini etkileyecek güce sahiptir.” ifadesinde E seçeneğine değinilmiştir. Ancak parçada sanatçının okuyuculara karşı iyimser bir tavır sergilemesiyle ilgili bilgi yoktur.
(Cevap A)
SORU 12
Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır
Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır
Yukarıdaki şiirin ana duygusu ne olabilir?
A) Geçmişe duyulan özlem
B) Sıla özlemi
C) Doğa sevgisi
D) Yaşama sevinci
E) Toprağa bağlılık
Çözüm:12
Dörtlüğün ilk dizesindeki “uçun kuşlar doğduğum yere” ifadesinden şairin memleketin kast ettiğini anlıyoruz. Şiirin tamamında ise memleketiyle ilgili özellikleri anla-tan şairin, sıla özlemi çektiği anlaşılmaktadır. Zaten sı-la, bir kimsenin doğduğu yer ve ona olan özlem anla-mını taşır.
(Cevap B)
SORU 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “onu” sözcüğünün kullanılması gereksizdir?
A) Zaman içinde, onu daha da ustalaşmış olarak gör-düm.
B) Evde yalnızdım, onu bekliyordum.
C) Babadan kalma evini satmak zorunda kalması onu çok üzmüştü.
D) Sorunuzu unutmadım, onu biraz sonra yanıtlaya-cağım.
E) Böylece onu bütün yönleriyle tanıyacak, sevecek-siniz.
Çözüm:13
D seçeneğindeki cümle nesnesi ortak olan sıralı bir cümledir. Yani; “unutmadım NEYİ? sorunuzu. / yanıtlayacağım NEYİ? sorunuzu.” Öyleyse her iki yüklemin de nesnesi aynı olduğuna göre cümlenin “So-runuzu unutmadım, biraz sonra yanıtlayacağım şeklin-de ifade edilmesi gerekir. İkinci cümledeki “onu” söz-cüğü gereksizdir.
(Cevap D)
SORU14
“Shakespeare’in oyunları arasında en sık sahnelenen ve Türk seyircisi tarafından en çok benimsenenler ara-sında Hamlet ve Othello’dur.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “en çok” sözü kaldırılmalı
B) “en sık” sözü kaldırılmalı
C) “ve” yerine “ile” sözcüğü kullanılmalı
D) “oyunları” sözünden sonra gelen “arasında” yerine “içinde” kelimesi kullanılmalı
E) “Hamlet” sözünden önce gelen “arasında” sözcüğü kaldırılmalı
Çözüm:14
Sorudaki cümlede gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. “Hamlet” sözünden önceki “arasında” sözcüğü gereksizdir. Cümle “Shakespeare’in oyunları arasında en sık sah-nelenen ve Türk seyircisi tarafından en çok benimse-nenler Hamlet ve Othello’dur.” şeklinde olmalıdır.
(Cevap E)


YORUMLAR