Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavı Konuları!

Sınıf Öğretmenliği alan sınavı konuları belli oldu...

GazeteA24.com » eğitim » Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavı Konuları!

2014 ÖABT'ye ÖSYM tarafından dahil edilen Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavı için konular belli oldu. 

 

Müfredata göre konular şu şekilde;

 

 

1. FEN BİLİM ALANLARI

Genel Biyoloji


Canlı ve cansız farkı, canlıların çeşitliliği, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, tek hücreliler, mantarlar, canlıların yapısı, hücreler kalıtımla ilgili genel bilgiler, dokular, organlar ve organsistemleri, insan vücudu.

Genel Kimya


Maddenin özellikleri; etkileşimler, elementler ve bileşikler, çözeltiler ve karışımlar: maddenin halleri,asitler ve bazlar, karbon bileşikleri, zehirli karbon bileşikleri, fiziksel ve kimyasal değişiklikler,çözünürlük ve çökertme, oksitlenme ve redüklenme, yaşamın kimyası, kimyasal tepkimeler, kara maddeleri: kayalar, mineral biçimleri, yeryüzü değişimleri; kara şekilleri ve hareketleri, kimyasal kirlilikler ve insan etkisi.

Genel Fizik


Mekanik: Hareket, hız ve ivme, kütle ve kuvvet; denge; iş ve enerji korunumu; basit makineler; momentum; yer küre ve uzay sistemleri; yer kürenin hareketleri; gezegenler ve evren; kütle çekimi. Basınç ve sıvılar Isı ve Sıcaklık: ısının kaynakları, yayılması, yalıtımı, etkileri, genleşme; hal değişimi ve çevreye etkisi, Dalgalar ve Yayılması: ışık kaynakları, maddelerden geçişi, yayılması, yansıma, aynalar, kırılma, mercekler, göz ve görme, göz kusurları, optik araçlar. Ses: meydana gelişi, yayılması, özellikleri, yalıtımı, kaydı. Elektrik: elektriksel kuvvetler, elektriksel alan, elektrik potansiyeli; elektrik akımı, direnç ve değişken direnç, ohm kanunu, elektrik santralleri, elektrik enerjisinin nakli ve kullanımı.

Çevre Eğitimi


Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortakyaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak “biome”ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve sukaynakları ve bunların yönetimi, koruma , kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu vesorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum vekuruluşlar.

Fen ve Tenkoloji Öğretimi


Fen bilimleri ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar, Fen, teknoloji , bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen teknoloji -toplum-çevre ilişkileri, fen alanınayönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, Fen öğretiminin Türkiye ve Dünya’daki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel gelişim ve fen eğitimi, İlköğretim Fen programınınözellikleri ve diğer derslerle ilişkisi, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar. Kavram geliştirme süreçleri ve teknikleri, kavram yanılgıları ve kavramsal değişim, öğretim modelleri (probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, öğrenme

döngüsü yaklaşımı, çoklu zeka kuramının fen öğretiminde kullanımı vb.) fen öğretiminde ölçme vedeğerlendirme: geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları (gözlem, görüşme, proje, perfonmasn değerlendirme, öğrenci ürün dosyası vb.), Fen ve teknoloji öğretim programına ilişkin örnek etkinlik geliştirme ve sunma.


2. TÜRKÇE – DİL ALANLARI

Yazılı Anlatım


Yazı dilinin ve yazılı iletişiminin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf ; paragraf türleri (giriş –gelişme – sonuç paragrafları ). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık,bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan / reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılıuygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.


Sözlü Anlatım


Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri(doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temelözellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram vb. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme / röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma vb.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Ses ve Yapı Bilgisi


Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dilbilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri; yabancı sözcüklerin Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit , türemiş ve birleşik sözcükler; sözcük öbekleri, sözcük türleri, eylem, ad belirtgeç, önad, adıl, bağlaç, takı, ünlem. Türkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem yapma ekleri, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin türleri, kalıplaştırma .


Cümle ve Metin Bilgisi


Türkçede eylem çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi: sözcük öbekleri; Türkçedecümle türleri; basit cümle, birleşik cümle, koşulla birleşik cümle, iç içe birleşik cümle; değişik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleri, Türkçede belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik; ad tamlamalarının özellikleri; metin çalışmaları (metnin seçimi, metnin yaş grubuna göregüçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi).

Çocuk Edebiyatı


Dünya’da ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıylatanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocukedebiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım,içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu – incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar.Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

İlk Okuma Yazma Öğretimi


Dinleme, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu; okuma – yazma öğrenme alanları tanım vesüreçleri ile öğrenme alanları arasındaki ilişki, Türkçenin özellikleri, bu özelliklerin ilkokuma ve yazma öğretimine etkisi; ilkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, birinci sınıf öğretmeninin ve öğrencilerinin temel özellikleri; ilkokuma ve yazma öğretiminde verimsizlik – başarısızlıknedenleri, ilkokuma yazma öğretiminde kullanılan araç – gereçler (özellik ve etkileri, bu araçlarınseçimi, oluşturulması ve kullanımı); ilkokuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemleri (tanımı, ilkeleri, sınıflandırılması, uygulamaları, uygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılıkları); ses temelli cümle yöntemi (tanımı, ilkeleri, özellikleri, aşamaları ve uygulaması), ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda okuma ve yazma öğretimi uygulamaları.


Türkçe Öğretimi


Türkçe öğretiminde kullanılabilecek çağdaş yöntem ve teknikler; okuma, yazma, dinleme, konuşma,görsel okuma ve sunu, anlama becerilerinin geliştirilmesi; okuma güçlüklerinin tanılanması ve giderilmesi: okuma metinlerinin yapısı; bilgilendirici ve hikaye edici metinlerin öğretimi, metinler arası okuma ve yazma; metinlerden anlam kurma, metinlerle ilgili sorular ve türleri; okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesi; hızlı okuma ve teknikleri; ana fikir öğretimi ve yöntemleri; okumanın amaçları, türleri ve kuralları; okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlamanındeğerlendirilmesi; İlköğretim Türkçe programının incelenmesi, diğer derslerle ilişkisi, programailişkin örnek etkinlik uygulamaları.


3. MATEMATİK

Temel Matematik


Kantezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi, denklik vesıralama bağıntıları, Ayrık örüntüler ve zincirler.


Matematik Öğretimi


Matimatik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya’da ve Türkiye’de); matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri; ilköğretimmatematik programının kapsamı, amacı ve özellikleri; belli başlı öğrenme kuramları ve matematiköğrenimi ile ilişkileri; Matematik eğitiminde önemli beceriler, ilişkilendirme, temsiller, iletişim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, gelişmeler, birebir eşleme, kardinal değer, birleştirme, ayırma, karşılaştırma, denklik, azlık, çokluk vb.); basamak değeri, doğal sayıların oluşumu ve yapısalözellikleri; Aritmetik işlemler, İlköğretim matematik dersi 1., 2. Ve 3. Sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri. Kesirler, kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri, kesirlerin farklı anlamları, kesir modelleri , denklik, karşılaştırma, sıralama, kesirlerleişlemler, ondalık kesirler, ondalık kesirlerle işlemler, program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Geometri, çocukta geometrik düşüncenin gelişimi, 2 ve 3 boyutlu geometri konuları ve bunlarınöğretimi, programda bulunan geometri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Ölçme ve ölçüler,çocukta ölçme fikrinin gelişimi, boyut, alan, hacim, zaman ölçümleri, tartma, paralarımız , programdabulunan ölçme kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Matematik eğitiminde ölçme vedeğerlendirme, çoklu ölçme değerlendirme yöntem ve teknikleri.

 

4. SOSYAL BİLİM ALANLARI


Uygarlık Tarihi


Uygarlık kavramı ve bu kavramla ilgili olan temel kavramların tanıtımı, insanın tarih öncesi devirlerde ve tarihi devirlerde hem fiziksel hem de kültürel açıdan geçirdiği değişim ve bu değişimsürecinin günümüze etkileri. Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıklarınincelenmesi, Akdeniz, Mezopotamya, Mısır, Uzakdoğu, Hint, Orta Amerika (Astek – İnka Medeniyetleri), Orta Asya Bozkır Uygarlıkları ve Batı Uygarlığı (Avrupa, Amerika).


Genel Coğrafya / Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği


Coğrafya’nın konusu, Coğrafya’nın ilkeleri, Coğrafya’nın diğer bilimlerle ilişkisi ve yardımcı konuları, Dünya’nın şekli, Dünya’nın hareketleri, evren ve güneş sistemi, harita bilgisi, genel fiziki Coğrafya (iklim, yerşekilleri, sular, genel özellik).


Sosyal Bilgiler Öğretimi


Sosyal Bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları ve temel beceriler, Sosyal Bilgilerde okuryazarlık, Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar, Sosyal Bilgiler alanının ilköğretimdeki yeri ve tarihçesi, Sosyal Bilgiler

Öğretim programının incelenmesi (kazanım, beceri, tema vb.), Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem, teknik ve materyaller, bunlarla ilgili örnek uygulamalar, Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eğitimi, Türkiye ve Diğer ülkelerdeki Sosyal Bilgiler ders kitaplarından örnekler ve kıyaslamalar.

Hayat Bilgisi Öğretimi


Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiyede Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları. Hayat Bilgisi öğretim programının

kazanım, beceri, kavram v.b. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiğikazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretimstratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programı’na ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerindeğerlendirilmesi.


5. DİĞER ALANLAR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi


Temel kavramlar (din – kültür – ahlak), Müslümanlığın temel ilkeleri, İslamiyet ve diğer dinler, ahlak – birey ve toplum ilişkisi, ilköğretim I. kademe 4 -5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimprogramının incelenmesi (kazanım, içerik, yöntem vb.).

Sosyoloji


Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik veeğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarakokul – çevre ilişkisi, okul ve şiddet.

Erken Çocukluk Eğitimi


Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesieğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesieğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesiçocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesieğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim


Birleştirilmiş sınıf kavramı, birleştirilmiş sınıflarda eğitimin önemi; birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran nedenler,birleştirilmiş sınıflarda öğretim programının yapısı, birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetimi, birleştirilmiş sınıflarda öğrenme-öğretme sürecinin planlanması ve değerlendirilmesi.


Kaynaştırma Eğitimi


Kaynaştırmanın tanımı ve temel ilkeleri; kaynaştırma öğrencilerinin özellikleri; kaynaştırma öğrencilerinin sınıftaki durumları, diğer öğrencilerle olan sosyal ilişkileri ve öğretim durumları; kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları ve uygulanması; kaynaştırma programının bireyselleştirilmiş eğitim programları ile desteklenmesi; kaynaştırma eğitimine ilişkin yöntem ve teknikler; yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları ve değerlendirme.


YORUMLAR