Milli Piyango Sorgulama,Milli Piyango , Milli Piyango Sonuçları , Milli Piyango çekiliş Sonuçlari, 10 Mayıs Milli Piyango Bilet Sorgulama

Milli piyango 9 mayıs 2013 çekiliş sonuçları - Milli piyango sonuçları için tıklayınız

Milli piyango sonuçları bellli oldu! 9 Nisan 2013 tarihli milli piyango sonuçlarını öğrenmek için tıklayın. Milli piyango idaresinin düzenlediği Milli Piyango çekilişi 9 Mayıs 2013 sonuçları belli oldu. 9 Mayıs 2013 Milli Piyango sonuçları kazanan numaralar online sitemizde mevcuttur. Milli piyango idaresinin düzenlediği şans oyunlarını en hızlı şekilde siz değerli okuyucularımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. 9 Mayıs 2013 Milli Piyango sonuçlarına istinaden talihli numaralarla kim ne kadar kazandı? Bu şanslı numaralar web sayfamızdan yayınlanmıştır.

BİLETİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Milli Piyango Çekilişi Hakkında

Milli Piyango İdaresi tarafından bugün akşam 21.00'dab sonra Milli Piyango Çekilişi yapılacaktır.Sonuçlar canlı olarak sitemizde olacaktır.

 

Milli Piyango Oyunun Özellikleri

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

 

 TARİHİ GEÇMİŞİYLE MİLLİ PİYANGO VE TÜRKİYE

Osmanlı döneminde "lotarya" sözcüğü kullanarak piyangodan söz eden en eski kaynak 1791-1792'de Viyana'da bulunan Ebubekir Ratib Efendi'nin Nemçe Sefaretnamesi'dir. Eserde piyangonun Avrupa'daki tarihçesi anlatılır. Osmanlı dönemindeki ilk piyango çekilişleri ise İstanbul'un Levanten ve gayrimüslim ahalisi arasında yapılmıştı. Naum Tiyatrosu da 1853'te müşteri azlığı nedeniyle düştüğü mali sıkıntıdan kurtulmak için bir çeşit eşya ve sezonluk bilet piyangosu düzenlemişti. Tiyatroya gelenlere giriş bedeli karşılığı olarak biletle birlikte verilen piyango bileti ile oyun sonunda çekiliş yapılır, kazananlara çeşitli eşyalar verilirdi.

R. Ahmet Sevengil'e göre, Gedikpaşa'daki Osmanlı Tiyatrosu da, seyirci sayısını artırmak için tiyatro biletleri üzerinden bir eşya piyangosu düzenlemişti. Burada dağıtılan hediyeler arasında bir de piyano vardı. 1856'da Naum Efendi ile Mösyö Razi'nin tiyatro piyangoları arasında Ermeni Katolik Kilisesi'nin kefaletiyle düzenlenen "Ayastefanos Piyangosu" da vardır. Bu piyangonun hediyeleri arasında Yeşilköy'de 2 ev, 3 arsa ile çeşitli para ikramiyeleri bulunuyordu.

Piyango düzenleme işinin kârlı bir iş olduğu fark edilince, kiliselere yardımın ve hayır işleri yapmanın dışına taşılmış, özel çıkar sağlamak amacıyla piyangolar düzenlenmeye başlanmıştı.

1857'de Ceride-i Havadis Gazetesi'nde çıkan ilandan anlaşıldığına göre "her bileti yirmi iki kuruşa olarak cümlesi yirmi beş bin bilet olmak ve elli iki numara itibariyle her hafta birer kere çekilerek" düzenlenen bir piyango, Galata'da, Kurşunlu Han'da Ismailli Hoca Andon'un ve Sofçu Hanı'nda Fasatacı Hoca Özkin'in kefaletlerialtındaydı. Yine 1857 tarihli bir belgeye göre, 2 yıl önce (1855) yabancı piyango biletlerinin yurda sokulmasının yasaklandığından söz edilerek eğer yasak sürdürülecekse durumun elçiliklere bildirilmesi, bunlar arasında bir çeşit piyangoyu içeren iç borçlanma tahvilleri de bulunduğundan satın alınması yasal olan bu tahvillerin yasak kapsamı dışında tutulması gerektiği Hariciye Nezareti'ne bildiriliyordu.


1903 yılından bir promes örneği...
Ağustos 1857'de, piyangonun "külliyen men'i" bazı sorunlara yol açmıştır. Osmanlı belgelerine göre yasaktan önce Bâb-ı Zaptiye'den ruhsat alarak piyangoculuk yapan çoğu gayrimüslim 300'den fazla kişi vardı. Gene 1857'de muhtemelen Fransız uyruklu olan Mösyö Sari Pezir adlı biri Osmanlı hükümetine, piyango tekeli kurma istemiyle başvurmuş fakat önerisi kabul görmemişti.

Abdülaziz'in tahta geçmesinden kısa süre sonra, dönemin iki ünlü Rum bankeri (biri Yunan uyruklu), Hristaki Efendi ve Zarifi Efendi, özel amaçlı bir emlak piyangosu düzenlemeye teşebbüs etmişlerdi. Rıızname-i Ceride-i Havadis Gazetesi'nin 285. sayısında çıkan ilanlarına bakılırsa, piyango ikramiyesi olarak Yeniköy'de 3 yalı vermeyi düşünüyorlardı. Ama 1865'te yaşanan kolera salgınını bahane ederek piyangoyu ertelemişler, sonra da koşulları değiştirerek 15 Kasım'dan itibaren ikişer hafta arayla 11 çekilişte, 10 kere nakit para, 11 kere de emlak ödüllü bir sınıf piyangosuna dönüştürmüşlerdi.

Bu yıllarda Fener'de, Rumlar arasında Anadolu'dan gelme değerli bir mermer heykelin ödül olarak sunulduğu bir piyangonun düzenlenmeye çalışıldığı fakat bunun gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. 1870'li yıllara gelindiğinde, "gayrimüslim anasırın milli cemaatleri", yani Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler arasında piyango düzenleme yoluyla gelir sağlama uygulamalarına izin verilmeye başlanmıştı.


İLK İLAN VE TAYYARE PİYANGOSU ÇEKİLİŞİ

Demiryolu tahvillerine bağlı, nakit para karşılıklı ilk piyango 1869'da düzenlenmişti. Şark (Rumeli) Şimendiferleri Piyangosu olarak anılan bu piyangoda. Nisan 1870- Şubat 1910 arasında, her iki ayda bir yapılan amortisman çekilişlerinde. 4., 8. ve 12. ayların başında büyük ikramiyesi 600.000 frank olmak üzere toplam 800.000 frank, 2., 6. ve 10. ayların başındaki çekilişlerde ise büyük ikramiyesi 300.000 frank olmak üzere 50 tahvile toplam 400.000 frank tutarında ikramiyeler dağıtılırdı. Nisan 1910' dan itibaren büyük ikramiyenin 400.000'e, sonradan da 200.000'e inmesi, ayrıca Düyun-ı Umumiye kararları yüzünden tahvillerin faiz ve ikramiyelerinin ödenmesindeaksamalar görülünce bu çekilişler cazibesini kaybetmeye başlamıştı.

Şark Şimendiferleri Piyangosu'nun biletleri 1883'ten 20. yy'm başlarına kadar halk arasında "promes" adıyla anılmıştı.1883'te yabancı piyangoların iştiraklerine engel olabilmek amacıyla, Selanik Bankası Müdürü Edouard Mizrahi'nin önerisi ile Hamburg Piyangosu'ndan esinlenen promes piyangosu 1887'de yeniden düzenlenmişti. Şark Şimendiferleri Piyangosu'nun 50 numarası 400.000, diğer 400 numarası ise 160.000 frank kazandırıyordu. Şark Şimendiferleri Şirketi'nin tahvil piyangosu, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında (1925) sigara kâğıtlanna da uygulanmıştır.

Bu yıllarda Macar, Alman, Avusturya piyangolarının, 1898'de ise Bulgar Piyangosu biletlerinin İstanbul'da satılmasına izin verilmekle beraber, 1904-1906 arasında yabancı piyangoların biletlerini satanların cezalandırıldığından söz eden gazete haberlerine sık sık rastlanır.

 

MİLLİ PİYANGO'NUN İLK MİLYARDERİ KİMDİ, NERRELİYDİ KAÇ PARA KAZANMIŞTI

Milli Piyango İdaresi'nin 1985 yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi olan 1 milyar lira Osmaniyeli mali müşavir Şahin Sarı'nın tam biletine çıktı. Bir lokontada yemek yerken, seyyar satıcıdan, 8 yaşındaki oğlunun ısrarıyla bilet aldığını söyleyen Sarı, Milli Piyango'nun ilk milyarderi oldu. Eşinin öğretmen maaşıyla birlikte aylık geliri 370 bin lira olan Şahin Sarı, ikramiyesiyle bir sanayi tesisi kurmak istediğini söyledi.
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda yaralananların ailelerine yardım amacıyla açılan kampanyada toplanan değerli eşyalar Mart 1898'de Yıldız Sarayı'nda sergilenip açık artırmayla satılmıştı. Elde kalan eşyaların ise özel piyangoyla elden çıkarılmasına izin verildi. Her biletine bir ikramiye isabet eden ve 1898 sonuna dek süren bu piyangoya "İane Sergisi Piyangosu" denirdi. Bu çekilişlerde 150.000'e yakın bilet satılmıştı.

İKİNCİ GİRİŞİM HANGİ YIL YAPILDI?

İane Sergisi Piyangosu'nun başarıya ulaşmasından sonra yapılan ikinci girişim Ziraat Bankası Piyangosu'dur. 1877-1878 Osmanlı-Rus ve 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'ndan sonra ülkeye gelen göçmenlere yardım amacıyla, Avlonyalı Ferid Paşa hükümeti, Ziraat Bankası'na bir dizi piyango düzenleme görevi vermişti. 25 Ocak 1906 tarihli kararname ile başlayan bu çekilişler kesintilerle 1909'a kadar devam etmişti. 1908'de sınıf piyangosu usulüne geçilmiş ve 12 çekilişlik bir tertip uygulanmıştı, ilk 5 çekilişten sonra toplam bilet sayısı 175.000, ikramiye tutarı ise 17.500 lira olarak sabit tutulmuş ve büyük ikramiye 5.000 liradan 3.000 liraya indirilmiş, daha sonra toplam bilet sayısı 250.000'e, büyük ikramiye ise ilk çekilişte 6.000 liraya, 2-11. çekilişlerde 3.000 liraya, 12. çekilişte ise 12.000 liraya çıkarılmıştı. Ziraat Bankası Piyangosu'nun 11 Mart 1909 tarihli son çekilişinden 20 gün sonra Otuz Bir Mart Olayı'nın yaşanması üzerine piyangoya devam edilmemişti.


Tayyare Piyangosu'nun ilk satış yerlerinden biri...
II. Meşrutiyet (1908) ile Cumhuriyetin ilanı (1923) arasındaki dönemde, İstanbul'da bazı özel girişimcilerin düzenlediği küçük piyangolar arasında Etfal Hastanesi yararına (1909). Mısır Ermeni Fukaraperver Cemiyeti'nin yararına (1911), Midilli Adası'ndaki Müslüman yoksullar yararına (1911), Beşiktaş Rum Kız Okulları yararına (1914) düzenlenen piyangolar sayılabilir. 1909'da kurulan Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti'nin piyangosu ise başarıya ulaşamayan bir girişimdir. Donanma Cemiyeti ilk yıllarında gelir sağlamak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduktan sonra 1910'da ve 11'de piyango düzenlemeye karar vermiş fakat bu proje gerçekleştirilememişti. 1917'de Donanma Cemiyeti beheri birer liralık, 1.000.000 tane ikramiyeli tahvil ihraç etmeye karar vermiş, bu tahvillerin 400.000 kadarı Îtibar-ı Milli Bankası tarafından satılmak üzere alınmıştı. Bu tahvillerin pek azının satılabilmesi, kalan 600.000 tahvilin de. 1919'da cemiyetin feshedilmesini takiben hazineye devredilmesi üzerine Osmanlı Donanma Cemiyeti Piyangosu sona ermişti.

 

İŞTE O ÜNLÜ PİYANGO BİLETLERİ

İstanbul'da düzenlenen ilk piyango olduğu sanılan 1856 tarihli Ermeni Katolik Piyangosu'nun biletlerinin satışını yapan kişiler İstanbul'daki ilk piyango bayileri olmalıdırlar. Bunlar Sırmakeş Hanı...

Cumhuriyet döneminin ilk nakit ikramiyeli piyangosu, 1925'te, Türk Tayyare Cemiyeti yararına üç ayda bir düzenlenen çekiliştir ki bu sistem daha sonradan yeni bir örgütlenmeyle Tayyare Piyangosu'na dönüştürülmüştür. Tayyare Cemiyeti'nin danışmanı Şark Şimendiferleri Şirketi'nin "promes" çekilişlerinin mimarı olan Selanikli Edouard Mizrahi (ö. 1932) idi. 16 Şubat 1925'te kurulan Türk Tayyare Cemiyeti için pek çok gelir kaynağı yaratılmıştı.

Bunlar arasında 9 Ocak 1926'dan itibaren nakit piyangosu düzenleme tekeli de vardı. Yasa ile bilet ve ikramiyeler üzerinden kazanç vergisi, belediye vergileri ve damga resmi alınmaması öngörülürken, 14 Mayıs 1927'de ikramiyelerden veraset ve intikal vergileri kesintilerinin de yapılması kaldırılınca Tayyare Piyangosu ödülden hiç kesinti yapmayan tek piyango haline geldi. Türkiye İş Bankası'nın kefaleti altında toplam hasılatın yarısını ikramiye olarak dağıtan Tayyare Piyangosu'nun ilk çekilişleri Şehzadebaşı'nda Zeynep Hanım Konağı'nın konferans salonunda, sonraları da Tepebaşı'ndaki Asri Sineması'nda yapıldı. 

İKRAMİYE MİKTARI NE ZAMAN ARTTI

Bilet sayısı ilk çekilişte 45.000 iken, ikincide 80.000'e, üçüncüde ise 120.000'e çıkmış, büyük ikramiye ise 5.000 lira olarak tutulmuştu. Fakat sınıf piyangosu olarak düzenlendiği 1926'dan sonra bilet sayısı birinci tertipte tüm keşideler için 50.000'de sabitlenmişti. Çekilişin büyük ikramiyesi ise birinci keşidede 10.000 lira iken altıncı keşidede 100.000 liraya ulaşıyordu. Bu rakamlar sonraki tertiplerde değişerek, büyük ikramiye önce 200.000 liraya, sonra da 300.000 liraya ulaşmıştır.


1937'de Tayyare Piyangosu'nun bayileri olan Tek Kollu Cemal ve yanındaki Nimet Abla gişesi...
Tayyare Piyangosu'nun çekiliş günleri, her ayın 11'i olarak tespit edilmişti. Biletler yarım, beşte bir ve onda birlik olup, yurtdışından bilet almak isteyenler altı buçuk dolar ödemek suretiyle onda birlik biletin altı keşidesine katılabilirlerdi. 1929 dünya ekonomik bunalımının olumsuz etkileri Türkiye'de de görüldü ve Tayyare Piyangosu'na ilgi büyük ölçüde düştü. 1932'de yapılan yenilikle Türkiye'de ilk kez tek (özel) çekiliş usulü ihdas edildi ve yılbaşı çekilişlerinde daha yüksek ikramiye verilmeye başlandı. Tayyare Piyangosu'ndan 7 yıl içinde 10.000 lira ile 300.000 lira arasında ikramiye kazanan kişilerin sayısı 2.974 kişiydi, dağıtılan ikramiye de 31.000.000 lirayı bulmuştu.

 

BÜYÜK İKRAMİYE İSMET PAŞAYA DA ÇIKMIŞTI

Tayyare Cemiyeti ayrıca 1928'de yeni gelir kaynaklan oluşturmak için çeşitli eşya piyangoları düzenlemiştir. Kupon karşılığı katılınan bu çekilişlerde gramofonlar, sinema makinesi, manikür takımları, kolonya, briyantin, giyim eşyası, suluboya, kalem takımları gibi değişik ikramiyeler dağıtılıyordu.

24 Mayıs 1935'te Tayyare Cemiyeti'nin adı Türk Hava Kurumu'na çevrilince piyango da Türk Hava Kurumu Piyangosu'na dönüştü. 5 Temmuz 1939'da ise, Türk Hava Kurumu Piyangosu yerine Milli Piyango İdaresi (MPİ) kurularak merkezi İstanbul'dan Ankara'ya taşındı. Günümüze dek, İstanbul'da eşya ödüllü piyango düzenleyenler arasında Türk Ocakları, İstanbul Öğretmenler Derneği, spor kulüpleri, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, siyasal partiler, Gazeteciler Cemiyeti, Himaye-i Etfal Cemiyeti, İstanbul Türk Musikisi Yüksek Sanatkârlar Cemiyeti, İstanbul Sergisi gibi kuruluşlar bulunmaktadır. 

Ayrıca 19301u yıllardan 1958'e kadar, sadece İstanbul'da değil tüm ülkede bankaların tasarrufu teşvik ikramiyeleri adı altında nakit (para ve altın) ve eşya (ev, apartman dairesi, otomobil vb.) ödülleri veren piyangoları çok popülerdi. Bankalar arası piyango yarışı Ekim 1958'de sınırlandırılmış, Ekim 1975'te de tümüyle kaldırılmıştır.


YORUMLAR