20 Nisan 2014 Pazar
   17.11.2013 13:51:57

TAŞERON İŞÇİLER SON DAKİKA HABERİ! 17 KASIM 2013 586 BİN TAŞERON İŞÇİSİNE KADRO! SON DAKİKA.. TAŞERON İŞÇİLERE SON HABER!

Taşeron işçisine güzel haber! 17 Kasım 2013 taşeron haberleri
Taşeron işçisine güzel haber! 17 Kasım 2013 taşeron haberleri. 17 Kasım 2013 Taşeron Gündemi... taşeron işçilerde son durum, taşeron işçiler, taşeron işçiler 2013, taşeron işçi kadro haberleri 2013, Taşeron işçilere kadro verilecek mi?   Tweet  
586 bin taşeron işçiye kadro müjdesi!

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma Bakanı Çelik in yeni düzenlemeyle kamudaki taşeron işçi uygulamasını azaltmayı, 586 bin çalışana kadro vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Sosyal güvenlik alanında yapılacak yeni düzenlemeleri görüşmek amacıyla toplanan üçlü danışma kurulunda, kamuda çalışan taşeron işçilerin devlette kadroya alınması konusunun gündeme geldiği bildirildi.

Görüşmeleri Bugün e değerlendiren Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik in taşeronlaşmaya ilişkin yeni düzenlemeyle kamuda taşeron işçilik uygulamalarına sınırlama getirmek istediğini kendilerine söylediğini bildirdi.

Tüm işçiler için emsal

Arslan, Çelik in halen taşeron işçilere yaptırılan işlerin doğrudan kadrolu kamu işçisine yaptırılması hedefini de aktardığını belirtti. Çelik in taşeron işçilik konusunda yeni önerilerle geldiğini, bu önerileri değerlendirilebilir bulduklarını belirten Arslan, şunları söyledi: 'Taşeron işçilik mevzuatının tanım bölümündeki işin gereği ifadesi çıkarılıyor. Sadece teknolojik ve uzmanlık gerektiren işlerde alt işverene verilebilir deniyor.

Bu bizim talebimizi karşılamıyor. İzlenimimiz şu ki; Sayın Bakan alt işverenliği kamuda sınırlamak istiyor. Sayın Bakan bize, Daha önce kamuda çalışıp dava açan taşeron işçilerine kamuda kadro verilebilir, halen yaptıkları işi kamu işçisi olarak yapabilirler dedi. Bize anlamlı geldi. Çok sayıda davayı kazanmış taşeron işçi var. Onlar için kadro deniyor. Ancak eğer bu hak verilirse kamuda çalışan tüm taşeron işçiler için bu durum emsal teşkil edebilir.'

Ortak hareket ediyoruz

Hak-İş Baş­ka­nı Ars­lan, ta­şe­ron iş­çi­lik ve es­nek ça­lış­ma ko­nu­sun­da DİSK ve TÜRK-İŞ ile or­tak ha­re­ket et­me ka­ra­rı al­dık­la­rı­nı be­lir­tir­ken, Ça­lış­ma Ba­ka­nı Çe­li­k ­in bu iki ko­nu­da da tıp­kı kı­dem­de ol­du­ğu gi­bi 'uz­laş­ma­' ara­ya­ca­ğı­nı ken­di­le­ri­ne söy­le­di­ği­ni be­lir­ti.

Ars­lan, ta­şe­ron iş­çi­lik ko­nu­sun­da ulus­la­ra­ra­sı dü­zen­le­me­le­rin esas alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eder­ken, ka­mu ta­şe­ron iş­çi­si­ne kad­ro yo­lu­nun açı­la­bil­me­si için ay­rı­ca İha­le Ya­sa­sı ve ka­mu­da ilk de­fa işe gi­ri­şi dü­zen­le­yen ya­sa­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ge­re­ke­ce­ği­ni söy­le­di.
Taşeron İşçilere Kıdem Tazminatı Müjdesi

Çalışma Bakanlığı, kıdem tazminatı ve taşeron işçilerin durumuyla ilgili yaptıkları çalışmaları sendikalarla paylaştı. Çalışma Bakanlığı, kıdem tazminatı ve taşeron işçilerin durumuyla ilgili yaptıkları çalışmaları sendikalarla paylaştı.

Çalışma Bakanlığı, kıdem tazminatı ve taşeron işçilerin durumuyla ilgili yaptıkları çalışmaları sendikalarla paylaştı. Çalışma Bakanlığı, kıdem tazminatı ve taşeron işçilerin durumuyla ilgili yaptıkları çalışmaları sendikalarla paylaştı. Önceki gün işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geldiği Üçlü Danışma Kurulu nda kıdem tazminatı, taşeron işçilerin durumu ve uzaktan çalışma modelleri masaya yatırıldı.

Çalışma Bakanlığı, bu üç konu ile ilgili yaptığı çalışmaları sendikalarla ve işveren temsilcileriyle paylaştı. Çalışma Bakanlığı nın hazırladığı ve taraflara sunduğu taslağa göre hükümet, kıdem tazminatında yeni model önerisini somutlaştırdı. Bireysel Kıdem Fonu Sistemi yle tüm işçileri kapsayan, kazanılmış hakların korunduğu bireysel kıdem hesabına geçilecek. Öte yandan bakanlığın çalışmasına göre taşeron işçilerin ücretlerinde iyileştirmeye gidilecek. Bu amaçla işin ve işçinin niteliğine göre bir ücret skalası belirlenecek. Ayrıca, taşeron işçinin ücretinden asıl patron ve devlet sorumlu olacak.

Hükümetin işçi sendikaları ve işverenlere verdiği ön çalışma raporuna göre Bireysel Kıdem Fonu hesabıyla mevcut çalışan işçilerin kazanılmış ve gelecek hakları korunacak. Buna göre halen aktif çalışan yaklaşık 12 milyon kişi aynı sistemde devam edebilecek. Bireysel Kıdem Fonu yeni işe girenler için geçerli olacak. Kıdem primi, işçinin bireysel kıdem hesabına yatırılacak. Bireysel kıdem hesabı, Bireysel Emeklilik Sistemi içinde nemalandırılacak. Mevcut işçiler mevcut sistemde devam etme ya da yeni sisteme geçme hakkına sahip olacaklar. Yasanın yürürlük tarihinden sonra işe girenlerin ise yeni sisteme tabi olması zorunlu hale gelecek.

Yeni sistemde kıdem primini yatırmayan işveren için 5 puanlık prim teşvikleri başta olmak üzere istihdam teşviklerinden yararlanamayacak. Ayrıca işveren vaktinde yatırmadığı primi faiziyle birlikte ödemek zorunda olacak. Çalışma Bakanlığı nın işçi ve işveren temsilcilerine yaptığı sunumda Kıdem Tazminatı Fonu na ilişkin en önemli kısımlarla ilgili ise bir bilgi yer almadı. Bu hususların başında halen bir yıl için 30 gün olan kıdem tazminatı hak kazanma oranlarının yeni sistemde nasıl olacağı geliyor. İşveren temsilcileri bu oranların 15 güne indirilmesini öneriyor.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın yaşama geçirmeyi planladığı düzenlemeye göre, 'Taşeron işçiyi asgari ücretle çalıştırırım dönemi sona eriyor.

İlk olarak 1 milyona yaklaşan kamudaki taşeron işçiler için geçerli olacak uygulamayla önce bir ücret skalası belirlenecek, ücretler de bu skalaya göre farklılaşmak zorunda kalacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın sosyal taraflara sunup, yaşama geçirmeyi planladığı yeni düzenlemede, taşeron çalışanların mali ve sosyal haklarıyla ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Tüm taşeron çalışanların asgari ücretle çalıştırıldığı gerçeğinden yola çıkan bakanlık, bu konuda düzenleme yapmak istediğini taraflara iletti. Yapılacak çalışma ise, her geçen gün taşeron çalışmanın arttığı kamudan başlayacak. Son alımlarla beraber 1 milyon civarında olduğu belirtilen kamudaki taşeron işçiler için bir ücret skalası belirlenecek. İşlerin niteliğine göre yapılacak ücret skalası sayesinde, taşeron işçilerin hepsinin birden asgari ücret üzerinden maaş alması engellenmiş olacak. Bir başka deyişle kamuda tüm taşeron işçilerin 'asgari ücretten çalıştırılması dönemi sona erecek.

ÖZELE DE EMSAL ÜCRET
Taşeron işçiye maaş düzenlemesi, bununla sınırlı kalmayacak. Özel sektörde de taşeron işçiler için emsal ücret uygulaması geçerli olacak. Emsal ücrette, muvazaalı olarak taşeron çalıştırılması şartı aranacak. Bir başka deyişle, taşeron çalıştırılmaması gereken bir alanda taşeron çalıştılırsa ve bu durum tespit edilirse, taşeron işçinin aldığı ücret ve sosyal haklar orada aynı işi yapan kadrolu çalışanla eşit noktaya gelecek. Sosyal hakları da kadrolu çalışanla aynı olacak.

Kamu yükten kurtaracak
Bu durum sadece özeldeki taşeron işçileri değil, kamuyu da etkileyecek bir düzenleme. Çünkü son dönemde alınan yargı kararlarıyla, kamu kurumlarının taşeron çalıştırmaması gereken yerlerde taşeron kullanımına gittiği kesinleşti. Yargı kararları, bu çalışanların hepsinin kadrolu yapılmasını, bir başka deyişle taşeron işçilerin kamu işçisi olmasını öngörüyor. Bakanlığın öngördüğü düzenleme gerçekleşirse, bu çalışanlar kamu kadrosuna geçmeyecek, ancak alt işveren bu işçilerin haklarını kamudaki çalışanlarla eşit duruma getirmekle yükümlü olacak. Böylece kamu da, yargı kararlarıyla oluşan 'taşeronların kadroya alınması' baskısından kurtulmuş olacak.
TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLECEK Mİ?
TAŞERON İŞÇİSİNE MÜJDE
KIDEM TAZMİNATI FONU KİMLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?
KIDEM TAZMİNATI FONU İŞÇİLERİN LEHİNE Mİ?
SEÇİMLER ÖNCESİ TAŞERON İŞÇİLERİN ÇİLESİ BİTECEK Mİ?
Yaklaşık 1 milyonu aşkın taşeron işçisi ile 3 yıllık sürelerle sözleşme yapılarak, her yıl sözleşmesi yenilendiği için yaşanan hak kayıpları önleniyor. Bu kapsamdaki işçilerin ücretleri iyileştiriliyor. Devlet bu koşullarda çalışan işçinin garantörü olacak. İşçi ücretini alamadığı durumda devlet devreye girecek. Taşeron firmanın alacağından keserek, işçinin maaşını yatıracak. Kıdem sorunları son bulacak, yıllık izin kullanmalarının yolu açılacak.
Bakan Çelik, Çalışma Meclisi ne götüreceği dosyayı açıkladı Bakan Faruk Çelik, çalışma meclisi ne götüreceği dosyayı anlattı. Çelik, 'Kamuda işçileri üç statüye ayıracağız. Taşeron yerine asıl işçi olacaklar. Kıdem Tazminatı Fonu ndan korkmayın, sadece yeni işe girenler için geçerli olacak' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 9 yıl aradan sonra bugün Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanacak Çalışma Meclisi ne götüreceği dosyayı, anlattı. Çelik, taşeron işçiler konusunda kamunun yanlış politika izlediğini belirterek, 'Asıl işçi ihtiyacını belirleyeceğiz ve bunların taşeron olmasını önleyeceğiz. Kıdem tazminatı fonu korkulduğu gibi değil, fon taşeron işçiler ve yeni işe girenler için geçerli olacak' dedi.
DOSYADAKİ KONULAR

Çelik, yaptığı değerlendirmede, iş hayatının en sıkıntılı konularının taşeron işçiler ve kıdem tazminatı olduğunu söyledi. İki gün sürecek Çalışma Meclisi nin ana konularını bunların oluşturacağını belirten Çelik, şunları söyledi:

'Taşeron işçi sorunu, bizi şu dönemde en çok meşgul eden konu. Sorunu çözmeye çalışırken, karşımıza mahkeme kararları çıkıyor. Karayollarında biliyorsunuz 8 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kararlar çıktı. Bunları ya kadroya alın, ya tazminatlarını ödeyin deniliyor. Bir orta yolla bunu çözmemiz gerekiyor.'

ASIL İŞİ YAPAMAYACAK

Diğer yandan yaptıkları çalışmanın bir kaç ayağı olduğunu belirten Çelik, 'Kamuya bakıyorsunuz, 10 yıl öncesine oranla işçi sayısı 500 binden 200 bine düşmüş. Bunu doğru anlamak gerekir. Bu devletin küçülmesi anlamına mı geliyor? Yoksa kamuda yoğun bir şekilde taşeron işçi kullanıldığı anlamına mı geliyor? Bakıyorsunuz altından taşeronlaşma çıkıyor. İhtiyacınız azalmamış, karşılama biçiminiz değişmiş. Aslında bundan hem çalışan hem de kamu zararlı çıkıyor' dedi.

KAMUDA İŞÇİ AZALDI AMA

Kamunun 5-10 yıl sonra taşeron çalıştırdıklarının tazminatlarını ve diğer haklarını fazlasıyla ödemek zorunda kaldığını hatırlatan Çelik, bu durumun kara yollarında karşılarını çıktığını belirtiyor. Çelik, 'Bu yüzden doğru analiz yapmak gerekiyor. Biz de şu soruyu sorduk. Kamuda asıl iş için gerekli çalışan sayısı nedir? Asıl iş için taşeronun kullanılmaması önlenmeli' dedi.

Masada yok yok

Çalışma Meclis inin 2 gün sürecek 10. toplantısında, çalışma hayatının yıllardan beri tartışma konusu olan kıdem tazminatı, alt işverenlik, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi konuları ele alınacak. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Disk Genel Başkanı Kani Beko, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik katılacak. Çalışma Meclisi, en son 15-16 Eylül 2004 te istihdamın artırılması, kayıtdışı istihdamla mücadele ve kıdem tazminatı fonu yasa tasarısı taslağı gündemi ile bir araya gelmişti.

Kamuda işi üçe ayırdık

Yaptıkları çalışmanın merkezinin bu konu olduğunun altını çizen Faruk Çelik şunları söyledi: 'Kamuyu asıl iş, yardımcı iş ve alt işverenin üstleneceği iş olarak üçe ayırdık. Böylece asıl işte taşeron çalıştırılmasını önleyeceğiz. Çalışmanın diğer ayağı ise alt işverenden alınacak hizmetlerde çalışanların haklarını belirlemek, mesaisi, izni, emekliliği, tazminatı hepsini bir statüye bağlayacağız ve onların da maduriyetini önleceğiz. Karmaşık ama önemli bir konu.'

Kıdem Tazminatı Fonu korkutmasın

Faruk Çelik, Kıdem Tazminatı Fonu nun korkulduğu gibi olmadığını belirterek, 'Taşeron işçilerin tazminatları ile işe yeni girecekler fon üzerinden değerlendirilecek. Mevcut çalışanların ne geçmiş hakları, ne de gelecek hakları fona devredilmeyecek. Bu kesin. Burada bir tek istisna olabilir, o da isteğe bağlı. Ben Kıdem Tazminatı Fonuyla ilişkilendirilmek istiyorum diyen olursa, bireysel olarak buna imkan yaratabiliriz. Tüm bu konular, tartışılacak ve karara bağlanacak' dedi.

Çin de kıdem tazminatı için altı ay yeterli

Çalışma Bakanlığı nın kritik toplantıya sunacağı kıdem raporunda ise 13 ülkenin yer aldığı belirtiliyor. Dünya örneklerinin yer aldığı raporda, en dikkat çekici ülke ise Çin Halk Cumhuriyeti. 5 yıl önce uygulamaya giren yasayla Çin de işçiler, Türkiye de olduğu gibi aynı işyerinde çalıştıkları her yıl için 1 aylık kıdeme hak kazanıyor. Ancak Türkiye den farklı olarak; bir iş yerinde 6 aydan fazla, 1 yıldan az çalışanlar da 1 ücret tutarında kıdem tazminatı alabiliyor. Oysa Türkiye de kıdem tazminatı alabilmek için aynı işyerinde en az 12 ay çalışmış olmak gerekiyor. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları açısından bakıldığında da Çin in şartlarının daha kolay olduğu görülüyor. Türkiye de işsizlik ödeneği alabilmek için, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödeme isteniyor ki; bunun son 120 günde kesintisiz olması gerekiyor. Bu durumda son 4 aylık kazancın yüzde 40 ı oranında, 6 ay süreyle işsizlik parası alınabiliyor. 1080 gün ve üzerinde prim yatıranların, işsizlik maaşı alma süresi ise en fazla 10 ay oluyor.
Taşeron işçilerin en önemli meselesi, hazırlanan yeni tasarının bir an önce uygulanması olacak. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik in son gün olarak 10 Kasım ı işaret etmesinin ardından, taşeron işçiler meselesi yavaş yavaş ısınmaya başladı. 10 Kasım tarihine 10 gün kala, taşeron işçiler ile ilgili yeni düzenleme nasıl bir akıbete sahip olacak... Taşeron işçiler meselesi son tahlilde bir açmaza girmişken, özellikle tasarıyı Başbakan a sunmadan önce uzlaşıda direten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yeni yeni öneriler getiriyor. Özellikle uzlaşı olmazsa taşeron işçiler tasarısını parça parça Meclis e götürmeyi teklif etmesi ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ın da esnek fon modeli önermesi taşeron işçilerin son durum haberlerini oluşturuyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN SON UMUDU 10 KASIM
Sorunlarına çare arayan taşeron işçiler ile ilgili yeni bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, taşeron işçilere kadro ve taşeronluk yasası için kritik tarih verdi. Faruk Çelik, 'Taraflar yarın bir araya gelecek ve kendilerine 10 Kasım a kadar süre verdik. Bu yasama yılında, seçimlerden önce sorunu çözme gayretindeyiz.' dedi.
Taşeron işçilerle ilgili uzun süredir çalışma yürüttüklerini anlatan Çelik, sendikalarla, işçilerle, işverenlerle görüştüklerini belirtti. Taşeron işçilerin durumunun birçok sıkıntıyı içinde barındırdığını dile getiren Çelik, 'Aldığımız bir karar işçi kesiminin aleyhine, aldığımız bir karar işveren kesiminin aleyhine tablo arz ettiğinden uzlaşmada zorluk yaşıyoruz' dedi.
'10 KASIM A KADAR SÜRE VERDİK'
Taşeron uygulamasının emeğin sömürüsüne döndüğünün altını çizen Çelik, 'Bunun sürdürülebilirliği yoktur. Mutlaka çözüm bulma konusunda yarın yine taraflar bir araya gelecek ve kendilerine 10 Kasım a kadar süre verdik. Uzlaşma noktasına geleceklerine inanıyorum. Bu yasama yılında, seçimlerden önce sorunu çözme gayretindeyiz' diye konuştu.
ALİ BABACAN DAN ESNEK FON ÖNERİSİ
Uzun süredir üzerinde çalışılan ve işçi-işveren kesiminin uzlaşamadığı kıdem tazminatı için Ali Babacan dan esnek model teklifi geldi. Kıdem tazminatını şu anda çalışanların ancak yüzde 10 unun alabildiğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yüzde 90 ının bu haktan yararlanamadığına dikkat çekti. Opsiyonlu bir seçenek üzerinde durduklarını ifade ederek şunları söyledi: 'İsteyen eskisi gibi devam etsin, yeniler yeni sistemle başlasın. Daha esnek, işçi ile işverenin mutabık kaldığı opsiyonlu bir sistem olabilir. Herkes kendi hesabındaki parayı görecek. İşsizlik Fonu gibi ortak hesap olmayacak. Herkesin kendi şahsî hesabına yatacak primlerden bahsediyoruz. 1 gün çalışsa dahi hesabına yatacak.'

ABD de bir dizi temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Babacan, Chicago da bir grup gazeteciye Türkiye ekonomisi ve ABD görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Babacan ın üzerinde durduğu öncelikli konulardan biri, yatırım ortamının iyileştirilmesi için hazırlanan yol haritası. Dört ay önce Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu nda alınan kararların kısa sürede uygulamaya geçirilmesi için düğmeye basıldı. 49 maddelik eylem planının 25 i Ekonomi Koordinasyon Kurulu nun (EKK) gündemine alınırken, eylem planında yer alan tespitler, yasal ve idari düzenlemelerle çözüme kavuşacak. Konuya ilişkin torba yasa çalışması kısa sürede Meclis in gündemine getiriliyor. Çalışma kapsamında hem farklı hem de tek bakanlığı ilgilendiren ve yatırımcının şikayet ettiği konular çözüme kavuşturulacak. Eylem Planı nda yer alan ve büyük bölümü 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülen düzenlemeler arasında Türk Ticaret Kanunu na ilişkin bazı düzenlemelerin yanı sıra istihdam teşviklerinin iyileştirilmesi de yer alıyor.
49 maddelik planda yer alan diğer konu başlıkları ise şöyle: ÇED sürecinin hızlandırılması, atık depolama sorunun çözümü, Damga Kanunu ve Harçlar Kanunu nun bazı hükümlerinin gözden geçirilmesi, fikri mülkiyet hakları, KDV iadeleri, İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı nın yasalaşması, KOBİ kredilerinde bankacılık uygulamalarının iyileştirilmesi, demiryollarının sanayi bölgelerine götürülmesi, yurtdışına lojistik merkezi kurulması, yabancılara çalışma izni ve ithalat ile ihracat denetim süreçlerinin yeniden tanımlanması. Kurulda alınan kararlar içerisinde birkaç bakanlığı ilgilendiren konular olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Babacan, çözümün vakit alabildiğini söyledi. Doğrudan yatırımların geçen yılın altında seyrettiğini ifade eden Babacan, bunun sebebi olarak Avrupa kaynaklı sorunları gösterdi. Yatırımcıya eziyet edilen alanların bulunduğunu dile getiren Babacan, bir an önce engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.  

Yorumlar

Yorumunuz alındı!

Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

İsim gerekli!

Mesajınızı yazınız!